Dessa villkor gäller mellan Hansagårds Camping AB och den som tecknar avtal med Hansagårds Camping AB enligt vad som angetts i bokningsbekräftelsen. Avtalen godkänns vid betalning av anmälningsavgift för bokningen.

CAMPINGVÄRD
Hansagårds Camping AB, Hansagårdsvägen 11, 311 43 FALKENBERG. Tel 0346-16944
Org.nr. 556391-3317

BOKNING
Vid bokning skickas en en bokningsbekräftelse. Det är gästens ansvar att kontrollera bokningen och se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen är bindande efter att gästen inom avtalad tid betalat in överenskommen anmälningsavgift.

ÅLDERSGRÄNS VID BOKNING
Rekommenderad åldersgräns hos oss är 25 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

BOKNING AV SPECIFIK PLATS
Angivet platsnummer är inte garanterat utan kan komma att ändras av campingen, en ny bekräftelse skickas till dig vid platsbyte. Bokas en specifik plats mot avgift är platsnumret garanterat och ändras endast i samråd med gästen.

BETALNING
Gästens betalning för bokningen skall vara Hansagårds Camping AB tillhanda senast det datum som angetts i bekräftelsen av bokningen. Hansagårds Camping AB har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift). Vid bokning inom två veckor betalas platsen på plats vid incheckning eller via kort.
Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan innan det påbörjas.Om betalning inte sker enligt ovanstående angivna villkor för tider och belopp är bokningen förfallen, anmälningsavgiften förverkad och campingtomten kan att erbjudas till annan gäst.

AVGIFTER VID BETALNING
Vid betalning från utlandet skall gästen betala omkostnader i hemlandet och i Sverige. Hansagårds Camping AB ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står angiven på bekräftelsen.

AVBOKNING
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Hansagårds Camping AB. Avbokningar accepteras endast från gästen själv. Hansagårds Camping AB är skyldig att bekräfta gästens avbokning skriftligt. Om avbokningen inkommer 7-60 dagar före upplåtelsedatum enligt bekräftelsen ska gästen betala 50% av totala beloppet exkl. anmälningsavgiften som inte återbetalas. Vid avbokning 0-7 dagar innan upplåtelsedatum enligt avtal eller om gästen avbryter pågående vistelse görs ingen återbetalning och campingvärden har rätt att kräva eventuellt hyresbelopp som ej betalats in.

AVBOKNING, AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Med avbeställningsskydd kan gästen avboka sin vistelse fram till och med 24 timmar innan ankomstdag utan någon annan avgift än avbeställningsskyddet.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Gästen kan skydda sig mot avbokningskostnaden genom att köpa till ett avbeställningsskydd. Detta kan endast tecknas vid tillfället för bokningen. Gästen som köpt avbeställningsskydd har rätt att avbeställa bokningen enligt följande grunder om gästen, medresenär eller nära anhörig:
drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Inkallas till krigsmaken eller civilmakten. Drabbas av skilsmässa. Drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad genom brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse.
Gästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg.

TILLVAL
Hansagårds Camping AB erbjuder vissa tillval såsom lakanset, slutstädning vid bokning av stuga osv.

GÄSTENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER M.M
Om gästen har klagomål ska dessa framföras till campingvärden omgående, senast 1 dag från ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, skall gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att campingvärden får en chans att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister till berörd personal på plats och campingvärden därför inte fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkor inte berättigad någon ersättning. Rätt till skadestånd på grund av fel under vistelsen föreligger inte om campingvärden kan visa att felet uppstått på grund av av hinder eller omständigheter utanför campingvärdens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit exempelvis avbrott i IT-drift, TV-signal, vatten eller energitillförsel. Brott mot avtalet eller överträdelser av de allmänna ordningsreglerna kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan.

CAMPINGVÄRDENS ANSVAR
Campingvärden är ansvarig för skada som åsamkas ekipaget genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Campingvärden ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingens kontroll.

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER
Mellan klockan 23.00 och kl. 06.00 skall gästen iaktta största möjliga hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Biltrafik är ej tillåtet inne på campingens område mellan kl. 23.00 och kl.06.00. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös.
Överträdelser av bestämmelser om rök- och djurförbud i campingens tillhörande lokaler medför en saneringskostnad som gästen debiteras. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen.

Samtliga nycklar och elektroniska kort skall lämnas vid avresa (detta gäller ej de nycklar eller elektroniska nyckelkort som gästen köpt i receptionen). Borttappade nycklar eller elektroniska nyckelkort debiteras.
Hansagårds Camping AB har rätt att säga upp avtalet om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från platsen. Hansagårds Camping AB ansvarar ej för kvarglömda saker.
Vindskydd får ha en maxhöjd på 140 cm. Det placeras inom tomt markeringen och får inte utgöra hinder i trafiken. Man får ej slå ner stolpar i marken utan att meddela campingvärden. Det är gästens ansvar om nedslagen stolpe skadar något i marken. Vindskyddet får byggas av stommar i trä och kläs in i grå markisväv. En grind får upprättas och betalas/installeras av gästen. Vid överträdelse av dessa bestämmelser kan gästen behöva åtgärda sin tomt så att bestämmelserna följs. Personbil utgör en del av camping enheten och skall parkeras inom tomt markeringen. Placering av ekipage (campingfordon inkl. förtält) skall ske minst 50 cm från tomtgränsen med fyra meters avstånd till nästa ekipage.inklusive förtält
Det är ej tillåter att folkbokföra sig på campingen eller att hyra ut sin plats eller campingfordon i andra hand.

PLACERING AV EKIPAGE
Gästen ansvarar för att säkerhetsavstånd på minst 4 meter hålls till angränsande campingenheter och att ekipagets (campingfordon inkl. förtält) placering är i enlighet med campingens och MSB anvisningar.

IN OCH UTCHECKNING
Incheckning från 15.00 
Utcheckning 12.00
Lämnas inte tomten eller stugan i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Hansagårds Camping AB i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att fullgöra Hansagårds Camping ABs åtagande gentemot gästen och kan lämnas till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning och fastställelse. Hansagårds Camping AB använder gästens uppgifter att administrera bokning och betalning samt för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella ändringar eller felaktiga uppgifter.